Seniorenwelzijn

Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

Op maandag 20 februari hebben organisaties uit de regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondertekend. Dit akkoord vormt de basis voor samenwerking in de regio als het gaat om preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning. Seniorenwelzijn (als onderdeel van Stichting Onder Een Dak) ondersteunt dit akkoord en maakt deel uit van deze samenwerking.

Met dit akkoord wordt een omgeving gerealiseerd waarin mensen prettig en gezond kunnen leven. Hierin is, wanneer nodig, zorg en ondersteuning toegankelijk en beschikbaar. Dit komt doordat organisaties uit verschillende vakgebieden elkaar versterken.

Vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen, VVT-aanbieders, GGZ-organisaties, organisaties uit de gehandicaptenzorg, patiëntenorganisatie, gemeenten, DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW zetten hun handtekening onder de ambitie.

Beschikbaarheid zorg vraagt om andere aanpak
Het aantal mensen in de regio van 80 jaar en ouder zal de komende 20 jaar verdubbelen. Het aantal medewerkers in de zorg zal in het gunstigste geval gelijk zal blijven. Als de zorgbehoefte zich naar verwachting blijft ontwikkelen, dan zou in 2060 één op de drie werkenden in Nederland in de zorg moeten werken. Dat is onrealistisch, zowel in menskracht als in financieel opzicht. Om de zorg en ondersteuning in de WSD-regio in de toekomst beschikbaar te houden, wordt samen aan oplossingen gewerkt. Oplossingen die buiten de gebaande paden liggen en waarbij de behoeften van de inwoners centraal staan.

Behoefte van de inwoner centraal
Een gezond en zinvol bestaan leiden is voor de meeste mensen de belangrijkste voorwaarde voor een hoge kwaliteit van leven. Samen met de inwoner zoeken de samenwerkende organisaties naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en zinvolle leefomgeving voor de mensen in de regio. Door in te zetten op gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid wordt ervoor gezorgd dat minder mensen gebruik moeten maken van zorg en dat deze daardoor beschikbaar blijft wanneer deze nodig is.

Vertrouwen in elkaar
De verschillende vormen van zorg en ondersteuning hangen met elkaar samen en vormen een keten. Wanneer bijvoorbeeld iemands bestaanszekerheid wegvalt, dan stapelen de zorgproblemen zich achter de voordeur vanzelf op. Is er geen plek in het verpleeghuis, dan raken mantelzorgers automatisch overbelast. Alleen samen met alle betrokken partijen kunnen we hiervoor tot oplossingen komen. Het gezamenlijk ondertekenen van het akkoord is een enorme impuls om in de regio de zorg ook in de toekomst bereikbaar en toegankelijk te houden. Alle partijen spreken hiermee het vertrouwen in elkaar uit, stappen over hun eigen belang heen en gaan samen voor en met inwoners aan de slag.