Privacyverklaring cliënten, passanten, bezoekers en deelnemers

Stichting Onder Een Dak, gevestigd aan de Zuidvliet 111a te Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij vinden uw privacy heel belangrijk; niet alleen vanuit wetgeving, maar ook vanuit kwaliteits- en zorgrechtelijk oogpunt. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen van Stichting Onder Een Dak en haar dochterondernemingen Stichting Zorg Stoed, Stichting De Hooftzaak Stoed en Stichting Seniorenwelzijn, nader te noemen Stichting Onder Een Dak (Stoed).

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onder aan dit document.

Verwerven van persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens (gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald) van u als client, passant, bezoeker of deelnemer zijnde, zelf. Daarnaast is het mogelijk dat wij enkele persoonsgegevens ontvangen van de lokale uitvoerder van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ROGplus. Laatstgenoemde kan enkel uw naam en Burgerservicenummer aandragen.  


Verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat wij de persoonsgegevens die wij van u vragen, uitsluitend gebruiken voor de in deze verklaring omschreven doelen. Elk doel heeft een rechtmatige grondslag. Wij stellen alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen.

U kunt op verschillende manieren te maken hebben met Stoed:

Client of passant

Als u cliënt of passant bent bij Stoed, worden er voor de uitvoering van uw begeleidingsovereenkomst diverse persoonsgegevens, zoals naam, adres en (e-mail)adres in onze administratie verwerkt, alsook uw Burgerservicenummer (BSN) en in voorkomende gevallen ook uw IBAN-nummer. Wij slaan ook andere gegevens in uw dossier op, zoals uw doelen, rapportage, evaluaties, contactpersonen, ingevulde vragenlijsten et cetera. Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk te begeleiden.
Alleen zorgverleners van Stoed die voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang moeten hebben tot uw gegevens, zijn bevoegd uw dossier in te zien en te bewerken.
Bezoeker
Indien u enkel op bezoek bent in een van onze buurt/ontmoetingscentra of op een van onze locaties, worden er geen persoonsgegevens van u verwerkt. Wel wijzen wij u erop dat er op sommige locaties in verband met algemene veiligheid (zichtbaar) camera’s zijn opgehangen, waarbij rechtstreekse monitoring plaatsvindt. Het beeldmateriaal wordt voor een periode van 14 dagen opgeslagen. Daarna wordt het automatisch verwijderd.

Deelnemer

Indien u deelneemt aan een van onze activiteiten, wordt in ieder geval uw naam en eventueel uw woonplaats en telefoonnummer geregistreerd. Bij een aanmelding voor een activiteit, verwerken wij indien nodig meerdere gegevens (adres, e-mailadres, IBAN).


Doeleinden en grondslagen

Persoonsgegevens worden door Stoed verwerkt voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking geldt dat er (in ieder geval) een reden voor moet zijn. In de AVG zijn hiervoor zes wettelijke grondslagen benoemd. In onderstaande tabel leest u voor welke doelen wij gegevens verwerken en vanuit welke grondslag(en).
Uitwisseling met derden

Persoonsgegevens worden door ons alleen gedeeld met derden (gemeente, verzekeraar e.d.) indien er een rechtsgeldige grondslag voor is.
De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacybeleid.


Doorgifte aan het buitenland

In beginsel geven wij geen persoonsgegevens door aan partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.
Bewaren van persoonsgegevens
Hoelang persoonsgegevens mogen worden bewaard, is afhankelijk van het doel. De AVG geeft geen overzicht van concrete bewaartermijnen van persoonsgegevens. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:


Beveiliging van persoonsgegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Stichting Zorg Stoed en Stichting De Hooftzaak Stoed zijn bovendien NEN gecertificeerd (NEN-EN 15224:2012).


Websitegebruik

Als u gebruikmaakt van onze websites, verstrekt u ook (persoons)gegevens aan ons. Hiervoor hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u hier raadplegen.


Uw rechten

Op grond van de AVG hebt u recht op :

o    inzage van uw persoonsgegevens
o    het hergebruiken van uw gegevens om door te geven aan een andere organisatie (dataportabiliteit)
o    het rectificeren (verbeteren, aanvullen of afschermen) van uw persoonsgegevens
o    het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
o    het stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens (bezwaar maken)
o    het wissen van uw persoonsgegevens

Termijnen

U ontvangt uiterlijk 1 maand na ontvangst van uw verzoek een reactie inhoudende dat:

•    uw verzoek kan worden verwerkt
•    uw verzoek is afgewezen en met welke reden of
•    de termijn met twee maanden wordt verlengd vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken.

Identificatie

Voordat uw verzoek in behandeling kan worden genomen, moeten wij uw identiteit vaststellen. Wij vragen u daarom om een kopie van uw geldige legitimatiebewijs met uw aanvraag mee te sturen. Zorg ervoor dat de pasfoto, de nummers onder aan het paspoort, het ID-bewijsnummer en uw BSN onleesbaar zijn gemaakt.
U kunt ook via de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid een veilige kopie maken van uw identiteitsbewijs. Nadat u geïdentificeerd bent, wordt de kopie van uw legitimatiebewijs meteen vernietigd.
Bent u wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde? Dan dient u het verzoek te voorzien van een afschrift van de beschikking waarmee u benoemd bent tot curator, bewindvoerder of mentor van de betrokkene. In geval u gemachtigde bent, dient u een getekende volmacht te overleggen.


Meer informatie

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Wilt u (een van) uw recht(en) uitoefenen, dan kan dat via dit formulier (pdf).


Functionaris gegevensbescherming

Stoed heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert over de privacywetgeving.
De FG is contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan. De gegevens staan onderaan bij ‘contactgegevens’.


Klacht of datalek?

Hebt u een klacht over de manier waarop Stoed met uw persoonsgegevens omgaat of vermoedt u een datalek, dan kunt u bij ons een klacht indienen. Kijk hier voor de procedure.
Wilt u de klacht of het mogelijke datalek liever rechtsreeks melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, neem hierover dan contact op via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Als wij dat doen, informeren wij u hierover op onze website. Raadpleeg daarom onze website regelmatig voor de laatste versie.


Contactgegevens

Kyra Smit is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Stichting Onder Een Dak. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoed, kunt u contact met haar opnemen. Zij is te bereiken via:

Stichting Onder Een Dak
Postbus 65, 3140 AB Maassluis
010 - 5 991 991
privacy@stoed.nl

Versie april 2019
Ordina is betrokken bij de totstandkoming van deze privacyverklaring.

 

sluiten >>