Seniorenwelzijn bestuurlijk overgedragen aan Stoed

Per 1 januari 2018 is Seniorenwelzijn bestuurlijk overgedragen aan Stichting Onder Een Dak (Stoed)

Aanleiding:

Seniorenwelzijn opereerde sinds 2012 middels een bestuurlijke fusie in meer of mindere mate onder de hoede van Argos. Enige jaren verder, in 2016 heeft het bestuur van Seniorenwelzijn vastgesteld, dat de samenwerking met Argos niet de gehoopte voordelen heeft geboden. Andersom heeft Argos vastgesteld dat de samenwerking met Seniorenwelzijn niet meer passend is bij de huidige, veranderde, strategische ontwikkeling van Argos. Deze richt zich op de intensieve en langdurige verblijfszorg, terwijl de activiteiten van Seniorenwelzijn zich concentreren op het sociale domein in de wijk.

Proces van zoeken naar een andere samenwerkingspartner:

Gezien bovenstaand is wederzijds besloten de betrokkenheid tussen Argos en Seniorenwelzijn te beëindigen, echter zonder afbreuk te doen aan de belangen van Seniorenwelzijn. Argos en Seniorenwelzijn zijn vervolgens op zoek gegaan naar een partij die in staat is om de rol van Argos bij Seniorenwelzijn over te nemen en die kan waarborgen dat de activiteiten van Seniorenwelzijn op adequate wijze voortgezet worden. De keus is daarbij gevallen op de organisatie Stoed (Stichting Onder Een Dak), werkzaam in de regio Nieuwe Waterweg Noord, met locaties in Maassluis en Vlaardingen. Het MT was/is  enthousiast over het idee van samengaan met Stoed, als zijnde een organisatie met goeddeels eenzelfde beleidsvisie en organisatie-cultuur.

In februari 2017 is een Stuurgroep "Samen verder gaan" samengesteld met vertegenwoordigers van Stoed/Seniorenwelzijn-Argos, die de voorwaarden voor en de mogelijkheden rond een bestuurlijke overname van Seniorenwelzijn door Stoed heeft onderzocht en alle practische zaken daaromtrent heeft geregeld. Vooraf werd door de betrokken partijen een Intentieverklaring ondertekend. Wederzijds is vervolgens grondig onderzoek gedaan naar o.a. de financiële gezondheid en het verdere functioneren van beide organisaties.

Effectuering bestuurlijke overdracht:

Uiteindelijk is wederzijds definitief  besloten de bestuurlijke overdracht te effectueren. Eind december passeerde de  noodzakelijke statutenwijziging de notaris en werd per 1 januari 2018 de bestuurlijke overdracht van Seniorenwelzijn aan Stoed een feit!

Het voltallige bestuur Seniorenwelzijn trad af, en het bestuur van Stoed, in de persoon van dhr. drs. R.J.A. v.d. Krogt trad aan als nieuw bestuur van Seniorenwelzijn.

stichting Seniorenwelzijn is nu als dochterorganisatie geplaatst onder de moederorganisatie (holding) Stoed, die nog 2 andere dochterorganisaties heeft: Stichting de Hooftzaak Stoed (dagopvang) en Stichting Zorg Stoed (Zelfstandig bege-leid wonen en beschermd wonen/ alsmede huisvesting voor dak- en thuislozen). 

De (merk)naam “Seniorenwelzijn” blijft behouden, tenminste tot het jaar 2022.

Gestreefd wordt ook naar het kunnen blijven uitvoeren van de huidige activiteiten van Seniorenwelzijn.

Feestelijke markering van het samengaan voor medewerkers en vrijwilligers van Stoed en Seniorenwelzijn:

Het samengaan werd op 15 december voor de medewerkers van Stoed en Seniorenwelzijn feestlijk gemarkeerd door een gezamenlijke Kerstbijeenkomst in de Hooftzaak te Maassluis, waarbij een leuke kerstattentie werd uitgereikt waarbij medewerkers ter plekke bij de Maassluise winkeliers een mooi bedrag aan muntjes konden inwisselen voor leuke kerstinkopen.

En op 12 januari 2018 kregen de vrijwilligers van Seniorenwelzijn en Stoed gezamenlijk een spetterende show in de

Stadsgehoorzaal aangeboden van het Vlaardings Musical Gezelschap, alsmede daarna een gezellige tijd van ontmoeting met een hapje en een drankje en live muziek van een troubadour. Tot slot ging men met een attentie in de vorm van een VVV-pas (met logo van Stoed en Seniorenwelzijn!) rond 22.45 u. tevreden naar huis.

 

 

 

 

 

Geschreven op 15-02-2018