Seniorenwelzijn is op zoek naar vrijwilligers en deelnemers voor de VISITECLUBS!

“Visite, visite, een huis vol visite”, zong Lenny Kuhr in 1980. Op visite gaan is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend.

 Het is voor kwetsbare ouderen die ‘alleen’ in de wereld staan en meestal moeilijk nieuwe contacten leggen juist belangrijk dat hun wereld niet te klein wordt. Dat ze niet vereenzamen. De verhoogde indicatie voor dagbesteding werkt dit helaas wel in de hand. Om senioren in het werkgebied Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een ‘huiskamer’ te kunnen bieden waar ze zich veilig en ‘thuis’ voelen én om hun mantelzorgers enigszins te ontlasten, biedt Seniorenwelzijn passende oplossingen met de ‘reguliere Visiteclub’ én met de Visiteclubs Plus. Deze laatstgenoemde clubs zijn meer op een ‘zorgende’ leest gestoeld en sluiten beter aan bij de dagbestedings-vorm van zorgorganisaties. Door hun kleinschaligheid, bieden deze clubs een prettige en goede ondersteuning ‘op maat’ aan mensen die lichte of beginnende geheugenproblematiek hebben. Elkaar verhalen vertellen over vroeger, of vertellen over wat hen nu bezighoudt, creatief bezig zijn of samen bewegen, het kan zorgen voor een hechte en waardevolle band tussen de deelnemers.

 

Seniorenwelzijn is op zoek naar vrijwilligers die deze visiteclubs willen begeleiden.

Seniorenwelzijn zorgt ervoor dat deze vrijwilligers getraind worden door en regelmatig overleg hebben/dan wel samenwerken met een professional.

Als vrijwillig begeleider van de visiteclubs ontmoet je vele soorten senioren, ieder met hun eigen specifieke levenservaring en humor. Het is dankbaar vrijwilligerswerk!

Heel graag wil Seniorenwelzijn nog meer deelnemers en vrijwilligers met elkaar in contact brengen. Ook nieuwe locaties worden gezocht zodat de Visiteclubs dicht bij mensen in hun buurt te vinden zijn. Bent u wellicht de nieuwe vrijwilliger die Seniorenwelzijn zoekt? Of kent u iemand voor wie het fijn zou zijn om als deelnemer een Visiteclub te gaan bezoeken?

Neem dan contact op met het algemene nummer van Seniorenwelzijn 010-2486888, dan wordt u naar de juiste contactpersoon doorverbonden.

Of kijk op deze website onder: Ontmoeten, Visiteclubs, voor een lijst van Visiteclubs en contactpersonen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam!

bestuurlijke overdracht Seniorenwelzijn aan Stoed

 

Per 1 januari 2018 is Seniorenwelzijn bestuurlijk overgedragen aan Stichting Onder Een Dak (Stoed)

Aanleiding:

Seniorenwelzijn opereerde sinds 2012 middels een bestuurlijke fusie in meer of mindere mate onder de hoede van Argos. Enige jaren verder, in 2016 heeft het bestuur van Seniorenwelzijn vastgesteld, dat de samenwerking met Argos niet de gehoopte voordelen heeft geboden. Andersom heeft Argos vastgesteld dat de samenwerking met Seniorenwelzijn niet meer passend is bij de huidige, veranderde, strategische ontwikkeling van Argos. Deze richt zich op de intensieve en langdurige verblijfszorg, terwijl de activiteiten van Seniorenwelzijn zich concentreren op het sociale domein in de wijk.

Proces van zoeken naar een andere samenwerkingspartner:

Gezien bovenstaand is wederzijds besloten de betrokkenheid tussen Argos en Seniorenwelzijn te beëindigen, echter zonder afbreuk te doen aan de belangen van Seniorenwelzijn. Argos en Seniorenwelzijn zijn vervolgens op zoek gegaan naar een partij die in staat is om de rol van Argos bij Seniorenwelzijn over te nemen en die kan waarborgen dat de activiteiten van Seniorenwelzijn op adequate wijze voortgezet worden. De keus is daarbij gevallen op de organisatie Stoed (Stichting Onder Een Dak), werkzaam in de regio Nieuwe Waterweg Noord, met locaties in Maassluis en Vlaardingen. Het MT was/is enthousiast over het idee van samengaan met Stoed, als zijnde een organisatie met goeddeels eenzelfde beleidsvisie en organisatie-cultuur.

In februari 2017 is een Stuurgroep "Samen verder gaan" samengesteld met vertegenwoordigers van Stoed/Seniorenwelzijn-Argos, die de voorwaarden voor en de mogelijkheden rond een bestuurlijke overname van Seniorenwelzijn door Stoed heeft onderzocht en alle practische zaken daaromtrent heeft geregeld. Vooraf werd door de betrokken partijen een Intentieverklaring ondertekend. Wederzijds is vervolgens grondig onderzoek gedaan naar o.a. de financiële gezondheid en het verdere functioneren van beide organisaties.

Effectuering bestuurlijke overdracht:

Uiteindelijk is wederzijds definitief besloten de bestuurlijke overdracht te effectueren. Eind december passeerde de noodzakelijke statutenwijziging de notaris en werd per 1 januari 2018 de bestuurlijke overdracht van Seniorenwelzijn aan Stoed een feit!

Het voltallige bestuur Seniorenwelzijn trad af, en het bestuur van Stoed, in de persoon van dhr. drs. R.J.A. v.d. Krogt trad aan als nieuw bestuur van Seniorenwelzijn.

stichting Seniorenwelzijn is nu als dochterorganisatie geplaatst onder de moederorganisatie (holding) Stoed, die nog 2 andere dochterorganisaties heeft: Stichting de Hooftzaak Stoed (dagopvang) en Stichting Zorg Stoed (Zelfstandig bege-leid wonen en beschermd wonen/ alsmede huisvesting voor dak- en thuislozen).

De (merk)naam “Seniorenwelzijn” blijft behouden, tenminste tot het jaar 2022.

Gestreefd wordt ook naar het kunnen blijven uitvoeren van de huidige activiteiten van Seniorenwelzijn.

 

01-06-2018