« Terug naar overzicht

INFO Seniorenwelzijn, uitgave 3 2014 (01/10/2014)

Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie

nieuwsbrief uitgave 3, 2014

Door Raymond Goelabdien, directeur Seniorenwelzijn

Er verandert veel in Nederland en dan doel ik op de op handen zijnde decentralisaties voor de
AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet. Die veranderingen moeten leiden tot een samenleving die zelf
veranderingen op kan vangen.

We noemen dat de Participatiesamenleving. Hoe laat zich dat vertalen? Het is in ieder geval een samenleving waar we elkaar weer een vraag kunnen stellen voor eenvoudige hulp als een pakje aanpakken, een keer een boodschap doen voor een ander of een keer de hond uitlaten. Het mooiste is natuurlijk iets terugdoen voor elkaar. Maar alles begint met elkaar weer vragen stellen en de wil om iets voor elkaar te betekenen.

Kortom, een forse maar mooie opdracht voor Seniorenwelzijn waarin we samen met onze
vrijwilligers zo goed mogelijk invulling geven aan die opdracht!

Belangrijk onderdeel van de Participatiesamenleving is het steeds langer thuis blijven wonen. Ten eerste is dit een wens van de ouderen zelf: ze willen bij voorkeur niet verkassen naar een andere, meer onpersoonlijke omgeving, maar blijven het liefst zo lang mogelijk wonen in hun eigen veilige en vertrouwde huis. Ten tweede vindt de overheid dat het langer thuis blijven wonen van ouderen bittere
noodzaak is, omdat door de vergrijzing de zorgkosten exploderen en zorg voor ouderen onbetaalbaar wordt als deze georganiseerd blijft zoals we tot op heden gewend zijn. Langer thuis blijven wonen is uit kostenoverwegingen de hoeksteen geworden van het ouderenbeleid van overheid en zorgverzekeraars.
Seniorenwelzijn ziet het overheidsbeleid als uitgangspunt voor haar werkzaamheden en zet zich met projecten en activiteiten in om ouderen volop te laten deelnemen aan de samenleving en invulling te
geven aan bovengenoemde ontwikkelingen. De vervoersdiensten maar ook cursussen en fietsactiviteiten dragen daaraan bij. In deze INFO leest u dan ook over onze activiteiten en plannen waarmee wij voor u van waarde willen zijn. Graag wil ik u en Seniorenwelzijn daarbij helpen, vandaar dat blij ben dat ik tot
eind december jullie directeur mag blijven.

Veel te doen in een workshop van twee dagen: Huisbezoek 80-plussers

door Henny de Wit

Vrijwilligers van Seniorenwelzijn uit Maassluis, Schiedam en Vlaardingen deden in meieen training voor hun werk als huisbezoeker van 80-plussers. In dat huisbezoek komt veel aan de orde:

. de taak als huisbezoeker;
. de fases van het huisbezoek
. en de gespreksvaardigheden.

Als huisbezoeker heb je een signalerende functie om te voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement raken. Er is een gesprek over veiligheid, instanties die zorg verlenen en instituten met een veelheid aan activiteiten die het leven zouden kunnen veraangenamen. In de training is aangegeven wat je zou kunnen tegenkomen en hoe je je hierop kunt voorbereiden. En het is niet alleen op bezoek gaan; het begint al met een schriftelijk en telefonisch contact. Ook wordt een vragenlijst gehanteerd om
de diverse onderwerpen en vragen van de bezoeker aan de orde te laten komen. In de oefenfase zie je hoe een ieder zich op zijn eigen wijze hier soms doorheen worstelt en een ander misschien wat gretig in
de aanpak is.

Belangrijk is het winnen van vertrouwen en het huisbezoek niet als een vragenvuur op de persoon af te laten komen maar het gevoel te geven dat men mensen en instanties om zich heen heeft om in tijd van
nood de weg te weten. Daarvoor is het nodig dat de vrijwilliger goed leert communiceren, telefonisch
en tijdens het bezoek. En bovendien met de vragenlijst kan omgaan.

Voorts dient de vrijwilliger zich een beeld te kunnen vormen van de situatie en eventueel achter de hulpvraag te kunnen komen. Na afloop moet een helder beeld gegeven worden aan de oudere van wat gesignaleerd is waarbij de vraag hoort of de informatie naar wens is geweest en begrepen.
Aan de ouderenadviseur wordt gerapporteerd wat de bevindingen zijn.

En last but not least dienen de vrijwilligers een goed gevoel bij dit werk te houden, want dat draagt een steentje bij aan de zorg in onze samenleving. De workshop is natuurlijk te klein om al deze fases te oefenen. Dat neemt niet weg dat we d.m.v. rollenspelen en opdrachten inzicht kregen in diverse omstandigheden die je op je pad kunt tegenkomen. We hebben de valkuilen onder ogen gezien en geleerd dat jouw kwaliteiten deze kunnen voorkomen, maar tevens hoe je kwaliteit anders kunt inzetten. De leidsters waren krachtig met een luisterend oor en inspirerend tijdens deze twee dagen. We hebben er allen van genoten.


Gezocht

Seniorenwelzijn is dringend op zoek naar:

1. Handige vrijwilligers
Voor het op te richten Repair Café Schiedam
(open eenmaal per maand), zie ook INFO
2014/2.

2. Lid van de klachtencommissie vrijwilligers voor Schiedam
Zie de website www.seniorenwelzijn.nl.

3. Vrijwilligers voor vriendschappelijk huisbezoek in Vlaardingen
Je bent dan een ‘maatje’.

4. Vrijwilligers voor visiteclubs in Vlaardingen:
Zie INFO 2014/2

5. Fietsvrijwilligers
Zie elders in deze INFO.

6. Redactieraadsleden INFO
Met name een vertegenwoordiger vanuit Schiedam.

Als je interesse in één van bovengenoemde functies is gewekt dan kun je op een dinsdag,
woensdag of donderdag contact opnemen met de coördinator vrijwilligers Kees Nieuwstraten, te
bereiken via 06-57562931 of via knieuwstraten@seniorenwelzijn.nl.

Nieuw: Particuliere Vervoersdienst Maassluis

door Ineke Bergman

In navolging van Schiedam en Vlaardingen is ook in Maassluis, op initiatief van Lianne Blom
en ondergetekende, een Particuliere Vervoersdienst opgezet. Officieus is deze dienst reeds operationeel; de officiële opening, die zal worden gehouden in de week
tegen de eenzaamheid, en op de dag van de ouderen, vindt plaats op 1 oktober a.s. om
16.00 uur in De Vloot. Een groep zeer enthousiaste vrijwilligers, ondersteund door Stichting Win en Seniorenwelzijn, trekt deze nieuwe activiteit. Eigenlijk zou Begeleidingsdienst een betere naam
zijn. De dienst biedt namelijk, tegen een relatief kleine vergoeding, aan klanten, die niet
in aanmerking komen voor een andere vervoersdienst, de mogelijkheid zich van huis
naar bijvoorbeeld de dokter te laten brengen (en weer terug uiteraard). Bijzonder is daarbij dat de chauffeur naast vervoer ook begeleiding verzorgt; hij/zij blijft er dus (desgewenst) bij als de klant bij de dokter zit of als er boodschappen worden gedaan. Tevens wordt, indien nodig, contact opgenomen met relevante instanties.

Op dit moment is er in Maassluis een telefoonteam van vijf personen; er zijn negen chauffeurs en er zijn
zes klanten ingeschreven. Het enthousiasme van het vrijwilligersteam is geweldig. Het telefoonteam Maassluis werkt van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor Schiedam/Vlaardingen is het telefoonteam bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur.

Vragen over deze dienst kunt u voor Maassluis stellen via: vervoermaassluis@seniorenwelzijn of 06-57 562 965.
Voor Schiedam/Vlaardingen is dat 010-24 86 881.

Sluiting

door Henk Hartendorp

Sluiting, een beladen woord, vind ik, zeker als het gaat om opheffing, verplaatsing van activiteiten en tenslotte, sluiting van SWZ-Babberspolder in Vlaardingen. Die sluiting, waarover het geruchtencircuit vorig jaar al steeds frequenter ‘zong’, is begin 2014 officieel bekend gemaakt en moet voor
31 december a.s. worden gerealiseerd. Leeg opleveren op 20 december heet het. De bestaande activiteitengroepen werden verzocht om ook zelf uit te zien naar mogelijke andere ruimtes. Een klein aantal ging direct aan de slag en is dat ook gelukt. In een gesprek met Manuela de Hooge, ouderenwerkster op de Babberspolder, inventariseren we de stand van zaken per medio 2014:

Van de biljartclubs gaat Emma met de club van de Bijenkorf naar Concordia aan de Westhavenkade in
Vlaardingen. De 3Klavers, Nedloyd en Vijfsluizen gaan de accommodatie in de Bijenkorf
gebruiken. SWZ gaat op 11 augustus al de biljarttafels verplaatsen. De bridgeclub had al gauw
onderdak in de kantine van De Zwaluwen; voor de kantklosgroep wordt onderdak gezocht in de 5 Molens; Linedansen en Thai Chi gaan naar de Bijenkorf evenals het maandelijkse Thé Dansant en
de Zumbagroep. De quiltgroep vindt onderdak in wijkcentrum West terwijl de Fifty-fit groep
op de locatie Oosterstraat onderdak vindt. Yoga gaat in december naar de Pijpelaar, terwijl
de computerbegeleiding naar Soenda zal worden overgebracht evenals de rummicubclub. Die laatste zit
al twee keer per maand daar. Voor de computerworkshops wordt nog gezocht naar ruimte en andere apparatuur, want die is stevig verouderd! Franse les zal eerst in september beginnen in de Babberspolder maar gaat later onderdak vinden bij CWO. De Visite- en Creaclubs gaan naar Even of zijn al over! Voor koersbal wordt een oplossing gezocht ook bij CWO; een aandachtspunt is de vloer! Waarschijnlijk kan de situatie verbeterd worden door de matten te voeren met een viltlaag.
En onze pedicure zal haar praktijk gaan uitoefenen in de Bijenkorf!
Voor de gymgroep en de bingo is nog geen passende oplossing gevonden. Intensief overleg met instanties, met de gemeente en binnen SWZ zelf zal nog oplossingen moeten bieden. Tenslotte zal
ook voor de medewerkers op kantoor (personeel van SWZ) een geschikte locatie moeten
worden gevonden. Wij wensen SWZ veel succes en wijsheid toe!

Fietsplezier voor 55-plussers

door Cees Smit en Kees Nieuwstraten

‘Mijn hele leven al gefietst; ik was altijd zo vertrouwd met mijn fiets en nu, na die laatste val
durf ik niks meer. Staat mijn fiets gewoon te verroesten in de schuur!’ Herkent u dit geluid?
Veel senioren maken dit mee: wel willen fietsen maar niet meer kunnen of durven.
Gelukkig is er maatschappelijk gezien oog voor deze ervaringen en springen allerlei
bedenkers en fabrikanten in op deze situatie. Er is een groeiend aanbod op het gebied van
aangepaste fietsen, ontworpen voor de kwetsbare senior: driewielers, riksja’s, al of niet
elektrisch. De berijder krijgt meer houvast, kan zelfstandig fietsen of met een begeleider.
Vaak kan men na jaren weer genieten van het zitten op een fiets.

Duofietsen is een van de mogelijkheden als zelfstandig niet meer lukt.

In mei 2014 was er in de Vlaardingse Polderpoort een demonstratiedag. Een flink aantal senioren kwam op deze dag af en kon daar kennismaken met een scala aan fietsmodellen. Er stonden medewerkers van fabrikanten, van Seniorenwelzijn en van de Fietsersbond klaar om mensen op weg te helpen en te laten
kennismaken met de nieuwe manier van fietsen. Voor veel senioren ging er naar eigen zeggen een wereld open. Natuurlijk hadden ze bedenkingen van tevoren: ‘Ik ga toch niet op zo’n invalidenfiets rijden!’ maar de scepsis sloeg vaak al snel om in enthousiasme naarmate er geoefend werd.

Er zijn binnen Seniorenwelzijn en bij Cees Smit van de Fietsersbond plannen om dit ‘nieuwe
fietsen’ bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.
We willen meer senioren instaat stellen om lekker in de natuur het vertrouwde fietsgevoel weer te laten ervaren, al is het maar een- of tweemaal per week. Daar zijn vrijwilligers voor nodig. Deze
vrijwilligers worden door (met name) Cees Smit getraind in het ondersteunen van senioren bij
het fietsen. Mocht u interesse hebben om iets op dit terrein te kunnen betekenen, neem dan
contact op met de vrijwilligerscoördinator van Seniorenwelzijn, zie elders in deze INFO.

O.C. Raad Corner

door William Vroombout

Wat is dit nu, O.C.Raad Corner, zie ik u denken. Wel dit heeft de volgende uitleg nodig. Ik zal mij eerst even voorstellen: mijn naam is William Vroombout, vrijwilliger in Maassluis in de Vloot. Ik ben lid van de biljartclub aldaar en zit ook in het bestuur ervan. Tevens heb ik sinds een jaar zitting in de O.C.Raad van de Vloot. Verder stuurde Marjolein van Dooren mij een e-mail waar in zij schreef dat er twee vrijwilligers gevraagd werden voor de redactie van INFO, het blad voor vrijwilligers van Seniorenwelzijn
en dat dat wel wat voor mij was . Ik heb daar nog eens goed over nagedacht en een mailtje
gestuurd naar de coördinator vrijwilligers, Kees Nieuwstraten. Deze nodigde mij uit om een
vergadering bij te wonen en als mij dat beviel zitting te nemen in de redactie.
Zo gezegd zo gedaan en die vergadering eindigde met de opdracht dat ik een rubriek ga maken over O.C.Raden. Maar dat valt nog niet mee. Ik heb wat naslagwerk gedaan maar het enige dat ik kon vinden was steeds, dat als het tijd was voor verkiezingen, er uitgelegd werd wat een O.C.Raad is en wat ze doen of behoren te doen . Vervolgens hoor je drie jaar niks meer totdat er weer nieuwe verkiezingen zijn. Er moet dus iets gaan gebeuren om de O.C.Raden en wat ze doen meer bekendheid te geven aan de bezoekers van de ontmoetingscentra. Daar hebben we alle raden voor nodig en daarom vraag ik hen, die er nog zijn of gaan komen, om ideeën en kopij aan te dragen voor deze O.C.column.

Mail mij: williamvroombout@live.nl of mail uw
telefoonnummer en ik neem contact met uw op.

Cursus volgen?

De Servicepunten voor vrijwilligers in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis organiseren
regelmatig cursussen voor vrijwilligers.

Meer informatie over de cursussen in alle drie de
steden vindt u op: www.vrijwilligersschiedam.nl

U kunt ook bellen met de Servicepunten:
Schiedam: 010 219 10 36
Vlaardingen: 010 248 40 00
Maassluis: 0105931556

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Voorberghlaan 35, 3123 AX Schiedam
tel: (010) 248 68 88


info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl
Wilt u uw adres wijzigen? klik hier, of uitschrijven? klik hier
Deze mailing is verstuurd met online-mailinglist

« Terug naar overzicht