nieuwsbrief 2014, uitgave 1

Heb het goed en vaar-wel
door Marianne van Twist

In een organisatie die drijft op vrijwilligers, zou je dan natuurlijk kunnen zeggen dat je gaat luieren, lezen, reizen, tuinieren, koken voor vrienden, het theater gaat bezoeken, een bioscoopje pikken, noem maar op. Maar al die dingen deed ik al mijn hele leven naast mijn werk. Hetzelfde geldt voor wat ik óók ga doen en dat is vrijwilligerswerk. Het zou een mooie boel zijn als ik dat niet zou doen.
Twaalf jaar lang heb ik u immers geregeld toegesproken, u schriftelijk iets meegedeeld, of in een van onze centra met u vergaderd. En altijd ging het over de mooie dingen die je als vrijwilliger kunt bereiken. Lang niet altijd zult u het met mij eens zijn geweest, we hebben best eens een hartig woord met elkaar moeten wisselen. Dat is nu eenmaal verweven met je rol als directeur. Dan moet je het algemeen belang van de hele orga-
nisatie voor ogen houden en dat kan wel eens knellen met het individuele belang van een vrijwilliger.Dat zal ik goed in mijn oren knopen als ik straks in uw schoenen sta.

Komen wij elkaar de komende jaren dan nog vaak tegen? Vermoedelijk niet, want ik vind het ongemakkelijk om in mijn voormalig werkgebied in een compleet andere rol aan de slag te gaan. Voor mijzelf zou het nog te doen zijn, maar andere bestuurders kunnen daar moeite mee hebben. Om lastige situaties te vermijden, zal ik vooral actief zijn in mijn woonplaats Rotterdam.

Eerlijk gezegd doet het er natuurlijk niet toe waar je je inzet voor de samenleving. Als je het maar op de een of andere manier doet. Want het is het cement van de samenleving. Hoe koud en kil zou de samenleving zijn als we niet naar elkaar omkijken? Voor mij is dat de kern van vrijwilligerswerk. Wie zich daar-voor inzet, verdient zo nu en dan een pluim. Ik ben dan ook blij dat Seniorenwelzijn inmiddels een reputatie heeft opgebouwd met haar jaarlijkse vrijwilligersfeesten rond Kerstmis en hoop van harte dat die traditie nog lang zal voortbestaan.
Tegen een aantal van u zeg ik tijdens een high tea in uw gemeente gedag in een van onze ontmoetingscentra. Tegen wie daar niet bij kon zijn, zeg ik: heb het goed en vaar-wel.
Marianne van Twist, vrijwillig directeur

In gesprek met Berta Dingler
door Harm Stam

Op een woensdagmiddag, onder het genot van een glas thee en een voortreffelijke kop koffie, komt het gesprek op de vraag: ‘Hoe lang ben jij al vrijwilliger?’ en hiermee start een best wel imponerende geschiedenis van langdurig vrijwilligerswerk.
We gaan terug naar het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw. Berta was getrouwd en had de zorg voor vier op-groeiende kinderen. Van haar man kreeg ze alle vrijheid om zich daarnaast als vrijwilliger voor de Stichting Ouderenwerk (opgegaan in Seniorenwelzijn) in te zetten en dat is ze altijd blijven doen. Na het bereiken van de 70-jarige leeftijd doet ze het een beetje rustiger aan.
Draait haar bardiensten en springt bij waar dat nodig is, zoals bij de maandelijkse themalunches of andere grote evenementen. Natuurlijk merkt ze dat het op leeftijd komen aanpassing vereist.
In het vrijwilligerswerk heeft haar altijd de gezelligheid en saamhorigheid aangetrokken. In haar beginjaren kwamen die duidelijker naar voren dan de laatste tijd het geval is. Wij hadden toen radio en TV, PC, laptop, tablet, mobieltjes e.d., waren nog niet uitgevonden of in elk geval geen gemeengoed.

In de jaren 70 had men meer tijd voor een praatje. Biljarten en kaarten gingen door van openings- tot sluitingstijd. Ook andere gezelschapsspelen wer-den intensief gebruikt. Nu zie je nog een enkele kaarttafel en wordt aan de twee resterende biljarts niet eens doorlopend gespeeld.
Hoogtepunten zijn te veel om op noemen, maar één uitzondering wil ze wel maken. Samen met Carel Langstraat heeft ze de eerste slag met de slopershamer gegeven, wat het einde van De 4 Molens inluidde. Met veel plezier denkt ze terug aan de samenwerking met Carel. Tussen de middag was het druk met koffieschenken; soep en koeken gingen grif van de hand. Ook de kinderen kwamen na schooltijd vaak even aanwippen. De rommel-markten behoefden geen PR, die liepen toch wel als een tierelier. Ook nu, al is er zoals gezegd heel veel veranderd, is vooral het barwerk nog steeds leuk om te doen. Het contact met mensen. Waarvan ze van de meesten de gebruiksaanwijzing kent, geeft haar het gevoel dat de tijd vliegt.

Sinds de opening van De 5 Molens verbaast het haar dat de loop er zo moeilijk in te krijgen is, al moet worden gezegd dat de vele PR-acties merkbaar vruchten beginnen af te werpen. Het komt vast allemaal weer goed. Ze ziet de toekomst van De 5 Molens dan ook redelijk zonnig tegemoet, temeer omdat ze merkt dat de leiding weer wat strakker wordt. Als iedereen weet waar ie aan toe is, kan dat alleen maar positief uitpakken.
Naast de genoemde taken verzorgt Berta al een reeks van jaren de attenties bij ziekte van medevrijwilligers. Zij staat niet bekend als ‘een stil vrouwtje’ en komt altijd spontaan voor haar mening uit. Soms zelfs is ze verbaasd over de positieve reacties daarop van collega’s en beroepskrachten.

Tot slot wil Berta Dingler nog kwijt dat ze hoopt dat meer 55-plussers achter de geraniums
vandaan komen en de drem-pel naar De 5 Molens durven nemen. Ben je over die eerste drempelvrees heen dan kom je vast vaker. Berta en haar collega’s staan altijd gastvrij klaar.


Coördinator Vrijwilligers
door Harm Stam

Het is een rustige middag in Ontmoetingscentrum De 5 Molens wanneer ik me met Kees Nieuwstraten, de nieuwe coördinator vrijwilligers, terugtrek in een stil hoekje om nader kennis te maken en hem tevens aan u voor te stellen.

Harm: ‘Leuk dat je mee wilt werken aan kennismaking met de vrijwilligers in de vorm van een vraaggesprek in INFO. Om gelijk met de deur in huis te vallen: Wil je iets vertellen over je jeugd, opleiding, burgerlijke staat en werkverleden?’
Kees: ‘Ik ben opgegroeid in Vlaardingen in een harmonieus gezin met drie kinderen. Na studies (HBS-A en HEAO) in de administratieve richting, heb ik bewust gekozen voor verdere ontwikkeling in het maatschappelijk en welzijnswerk en heb daarin verschillende functies vervuld. Met veel plezier denk ik terug aan een lange periode op het gebied van sociale activering van langdurig werklozen en het werken met (licht-dementerende) ouderen. In mijn vrije uren mag ik graag muziek maken (slagwerk) en daarnaast vind ik hardlopen (10 à 15 km) een fijne afleiding.’

Harm: ‘Er is nogal wat veran-derd in de benadering van “seniorenwelzijnswerk” en er staat nog heel wat op stapel. Kun je weergeven hoe jij deze operatie ziet?‘
Kees: ‘Mijn hoofdtaak is ondersteuning van ouderenwerkers en -adviseurs in de drie gemeenten waar Seniorenwelzijn actief is. Iets anders gezegd: Ik denk, waar nodig en nuttig,
mee met genoemde functio-narissen. Zo kunnen door mij ook diensten worden verleend bij het opzetten en beschikbaar stellen van bijvoorbeeld cursussen voor vrijwilligers e.d.’
Harm: ‘We zijn er allemaal van overtuigd dat vrijwilligerswerk belangrijk is, anders deden we dit werk niet, toch? Nu gaat er veel veranderen en om een gevleugelde uitspraak van Cruijff te citeren: “Elk nadeel heb zijn voordeel”. Welke voordelen zie jij?’
Kees: ‘Ik denk dat veel taken kunnen worden geïntensiveerd en verzelfstandigd mits dit past in de kwaliteiten en interesses van de vrijwilliger. Juist de persoonlijke belangstelling en aanleg van de (aspirant-)vrijwilliger dienen hierbij doorslaggevend te zijn. Samengevat: Het plezier moet er vanaf stralen.’
Harm: ‘Onze organisatie is altijd aanbodgericht geweest. Nu moeten we Welzijnswerk Nieuwe Stijl erop inspelen om vraaggericht te gaan werken. Voor velen van ons een nog wat wazig begrip. Wil je een poging doen om dat waas weg te nemen?’
Kees: ‘Het moet mogelijk zijn om al doende vraag en aanbod in elkaar te laten overvloeien. Hierbij denk ik ook aan de “vraag achter de vraag”. In de praktijk zal de door jou vooronderstelde wazigheid snel oplossen.’

Harm: ‘Welke vraag had je zeker verwacht en is niet gesteld? Kortom wat wil je nog kwijt?’
Kees: ‘Mijn affiniteit met vrijwilligers en met ouderen. Ik sta met beide benen op de werkvloer en dat in de ruimste zin van het woord. De combinatie van contact met zowel de leiding als de uitvoerenden van onze organisatie is wat me interesseert en boeit.’
Harm: Bedankt Kees en natuurlijk veel succes gewenst in je nieuwe functie

Sonja Brand heeft een nieuwe functie

Waarschijnlijk kent u Sonja Brand al bij Seniorenwelzijn. Meer dan tien jaar is zij hier werkzaam geweest; de laatste vier jaar heeft u haar kunnen ontmoeten als Manager Welzijn. Ook heeft ze gedurende enige tijd de vergaderingen van de redactieraad van INFO geleid.Per 1 februari jl. heeft zij een nieuwe functie aanvaard, ook bij Seniorenwelzijn. Zij is nu ouderenadviseur in Vlaardingen.

Haar werkgebied is Babberspolder en de omgeving Maasboulevard. De laatste tijd is zij vooral actief geweest in hetnetwerken, maar ook de huisbezoeken doet zij weer met veel plezier. De situaties die zij tegenkomt zijn interessant en belangrijk. Door haar overstap naar een andere functie heeft zij haar werk voor de redactieraad van INFO beëindigd.

Over de begeleiding van vrijwilligers
door Kees Nieuwstraten


In het werk van Seniorenwelzijn staat, de naam zegt het al, het welzijn van senioren centraal.
We zijn er voor thuiswonende senioren. In de toekomst zullen door gewijzigde maatschappelijke en politieke opvattingen en door noodzakelijke kosten besparingen er steeds meer senioren thuis blijven wonen. Er komen namelijk strengere eisen voor opnames in verzorging- en verpleeghuizen.
Woonde ooit 60% van de 80-plussers in Nederland in te-huizen, nu is dat nog maar 20% en dat percentage zal verder gaan dalen. Dat betekent een enorme maatschappelijke verschuiving. Omdat Seniorenwelzijn midden in de maatschappij en vooral midden in het ouderenwerk staat zal het werken bij Seniorenwelzijn ook
gaan veranderen, voor zowel de betaalde krachten als voor de vrijwilligers.

De betaalde krachten merken al goed de gevolgen van de veranderingen. Het aantal arbeidsplaatsen is minder geworden in de afgelopen jaren. Aan de andere kant komt er steeds meer werk op Seniorenwelzijn af en is er grote maatschappelijke steun voor ons werk. Gelukkig wordt het leeuwendeel van het uitvoerende werk bij Seniorenwelzijn al gedaan door jullie: onze vrijwilligers. Jullie, oud en jong, zetten je in
voor onze ouderen. Seniorenwelzijn kan niet zonder jullie. Stuk voor stuk zijn jullie van grote waarde. Juist vanwege die grote waarde is het belangrijk dat we goede vrijwilligers hebben en dat het vrijwilligerswerk goed georganiseerd is.

De kwaliteit van de vrijwilliger is nu al belangrijk en zal steeds belangrijker worden. Immers, onder de thuiswonende senioren zullen in de toekomst steeds meer kwetsbare mensen te vinden zijn. Je kunt dan denken aan senioren die steeds meer zorg nodig hebben maar zeker ook aan senioren die gemakkelijker kunnen vereenzamen en daardoor meer behoefte krijgen aan gezelschap en welzijnsactiviteiten. Het vraagt
dan wel enige vaardigheid om je werk als vrijwilliger goed te kunnen doen, want het zou goed zijn als onze vrijwilligers in staat zijn om te ontdekken waar onze senioren behoefte aan hebben.
De vrijwilligers vormen de ogen en oren van de organisatie en zullen alert moeten zijn, signalen opvangen en op tijd aan de bel trekken als er iets vreemds is rond een senior, bijvoorbeeld als je ziet dat er sociaal isolement is of dat er valgevaar is in huis of dat de persoonlijke hygiëne of het huishouden verwaarloost.

Het vrijwilligerswerk zal moeten aansluiten bij een veranderende maatschappij.
Het vraagt om actieve en weerbare vrijwilligers. Er zal daarom steeds meer aandacht komen voor
training, coaching en goede begeleiding van onze vrijwilligers. En er moet natuurlijk ook steun zijn voor vrijwilligers die even een arm om zich heen nodig hebben.

Seniorenwelzijn zal zich ook moeten richten op uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Het zou mooi zijn om ook jongeren te interesseren voor het ouderenwerk en hen te binden aan onze organisatie. Door te investeren in jongeren zorgt Seniorenwelzijn voor de vrijwilligers van de toekomst.
Verder is het erg belangrijk dat vrijwilligers op de plek zitten waar ze het beste tot hun recht komen, waar ze blij worden van hun werk. Elke werksoort vraagt weer andere interesses en kwaliteiten. Een goede barmedewerker hoeft niet dezelfde kwaliteiten te hebben als een vrijwilliger die het hondje van een senior uitlaat of een vrijwilliger die activerende huisbezoeken doet. Seniorenwelzijn wil graag inzetten op een zo goed mogelijke kwaliteit en vergroting van onze groep vrijwilligers. Daar is geld voor vrijgemaakt in de vorm van aanstelling van een coördinator vrijwilligers voor de duur van voorlopig 1 jaar. De coördinator gaat vooral de ouderenwerkers en ouderenadviseurs ondersteunen in het werven en begeleiden van onze vrijwilligers.
Zo maken we Seniorenwelzijn klaar voor de toekomst.

Welzijn Nieuwe Stijl
door Karin Barg (ouderenadviseur)

De politiek is een omslag aan het maken van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Er is een duidelijke verschuiving gaande van professionele naar vrijwillige zorg.

Seniorenwelzijn heeft deze ontwikkeling gevolgd en is begonnen met de kanteling naar Welzijn Nieuwe Stijl. De ouderenadviseurs zijn daartoe geschoold en zijn begonnen met deze nieuwe manier van werken. Zij leggen verbindingen met veel informele organisaties zoals kerken en vrij-willigersorganisaties. Zij voelen nu ruimte om vanuit de vraag van een cliënt samen tot een oplossing te kunnen komen; en deze ligt heel vaak niet in het aanvragen of inzetten van reguliere zorg. Ook gaan zij steeds vaker een vrijwilliger inzetten voor een vraag vanuit een cliënt. Ouderenadviseurs moeten zich richten op mogelijkheden in de wijk of in het netwerk van een cliënt. De ervaring is echter dat er altijd cliënten zullen zijn waar deze manier van werken niet passend is, bijvoorbeeld door het ontbreken van een netwerk of meervoudige/psychische problematiek. Toch is er zeker een grote groep waar de nieuwe manier van werken heel goed lukt. Ouderenadviseurs kunnen daar al vele voorbeelden van geven.

Misschien proeft u het al een beetje uit het verhaal; er zullen in de toekomst nog veel meer vrijwilligers nodig zijn die ingezet willen worden bij initiatieven die groepsgewijs vorm krijgen maar ook bij cliënten met een één-op-één-benadering bij een persoonlijke hulpvraag.

Gezocht
door Harm Stamg

In deze rubriek, die past in de nieuwe opzet van INFO, ligt het in de bedoeling dat oproepen worden geplaatst in de ruimste zin van het woord. Zo kan gezocht worden naar vrijwilligers voor het vervullen van een specifieke functie, maar ook naar het beschikbaar stellen van materialen en/of artikelen waar, eenmalig of permanent, dringend behoefte aan bestaat.

Hierbij de oproep om zitting te nemen in de redactieraad van INFO. Door verloop en mede in het kader van de nieuwe opzet van INFO is er prangende behoefte aan versterking van ons team. De raad vergadert in principe viermaal per jaar en bestaat uit vrijwilligers en professionals. Tijdens de vergaderingen wordt voorliggende kopij voor de eerstvolgende editie doorgenomen en vervolgens wordt bezien wie wat doet voor de daarop volgende INFO.

Maassluis, Vlaardingen of Schiedam, het maakt niet uit waar u woont. Interesse? Kees Nieuwstraten, voorzitter redactieraad, ziet uit naar uw reactie. U kunt bellen naar 010 2486888 of mailen naar knieuwstraten@seniorenwelzijn.nl voor gedetailleerde informatie.

Cursusaanbod voor vrijwilligers

De servicepunten voor vrijwilligers in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis organiseren regelmatig cursussen voor vrijwilligers. Vrijwilligers van Seniorenwelzijn kunnen zich hier ook voor opgeven. Komende tijd kunt u deze cursussen volgen.
Informatie hierover vindt u op de websites.
Schiedam: www.vrijwilligersschiedam.nl
Vlaardingen: www.vlaardingen.nl
Maassluis: www.maassluis.nl

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl