nieuwsbrief 03 2013

OC-raden zijn prima podia om mee te praten


Eindelijk hebben we ook wat zomerse dagen beleefd na een veel te koele lente.
Laten we hopen op nog meer mooie dagen. De zon biedt gratis vitamines voor iedereen.
Deze zomer blijven we de ontmoetingscentra zoals altijd gewoon open. We organiseren enkele zomerse activiteiten, maar hebben geen compleet programma meer zoals voorgaande jaren. Dat biedt ruimte voor eigen initiatieven. Wie een goed plan heeft om samen met de anderen een leuke activiteit te organiseren, kan in goed overleg met de ouderenwerker zelfstandig zijn gang gaan.
In deze INFO ook extra aandacht voor de OC-raden. We vinden het belangrijk dat bezoekers en vrijwilligers meepraten over het reilen en zeilen in een ontmoetingscentrum. Daar zijn de OC-raden een prima podia voor. Misschien iets voor u in de toekomst?


Marianne van Twist
Directeur

Visiteclub Bijenkorf

op bezoek bij Scala IPSE De Bruggen


door Henk Hartendorp


De dames van de Visiteclub van De Bijenkorf Vlaardingen gingen maandag 22 april op bezoek bij de overburen van Ipse de Bruggen.
Wat is Ipse de Bruggen? Arjan van der Hoff, een van de begeleiders van Ipse, legt het uit onder het genot van een kop koffie: Dit is een organisatie waar mensen met een verstandelijke handicap bijeenkomen voor opleiding, verzorging, ontplooiing van hun kunnen en dagopvang.
Ipse heeft een groot werkgebied dat zich uitstrekt van Gorinchem tot Maassluis.
Er wordt in Vlaardingen dagelijks gezorgd voor tachtig tot negentig mensen en dat is niet alleen voor koffie, geloof me. Er vinden tal van activiteiten plaats in het Scala, het pand waarin Ipse is gehuisvest.

De organisatie voert een doelgroepenbeleid. Er zijn bijvoorbeeld drie creagroepen, waarin mensen, afhankelijk van hun niveau zich bezighouden met het ontwerpen van allerlei voorwerpen, schilderen, sieraden maken, kaarten tekenen, pakpapier stempelen en er schilderwerk en accenten op aanbrengen, waardoor het verandert in mooi inpakpapier. Bij de schilderwerken zitten regelmatig mooie objecten. Die gaan in de verkoop en worden tentoongesteld in bejaardenhuizen en ook in galerieën. Ze kunnen ook geleend worden voor kortere of langere tijd.
Een keukengroep, waarin de mensen als hun liefhebberij hun werk verrichten voor de inwendige mens. Boodschappen doen, tafels dekken en afruimen, eten verzorgen voor staf en de negentig cliënten, ja en ook de koffie en thee verzorgen.
Daarnaast zijn er een ‘belevend creatiefgroep’ en een ouderengroep, die zich bezighoudt met beeld en geluid.
Er kan (fysio)therapie worden gegeven. Er is een zogenoemde ‘snoozle-kamer’ en een ontspannend waterbed.
De Visiteclub was duidelijk onder de indruk van de rondleiding. Tijdens de lunch in De Bijenkorf was er nog volop gelegenheid tot het stellen van vragen, waarop Arjan geduldig antwoord gaf. Wat ons betreft: een belevenis mensen te ontmoeten met een andere handicap dan wij ouderen doorgaans ervaren.


WIST U DAT …


. voor Seniorenwelzijn elke vrijwilliger onmisbaar is?

. de zomerse dagen onbetaalbaar zijn om krachten op te doen voor het komende najaar en de winter?

Bewegen en ouderen


door Harm Stam


Het is het intrappen van een open deur: iedereen wil wel gezond oud worden, toch? Maar wat kun je doen en wat is verstandig om te laten?
Zeker is dat alcohol en roken en ook te vet en te veel eten ongunstige factoren zijn die je vitaliteit zeker niet bevorderen. Een eerste stap is dus om daar verstandig mee om te gaan.
Verder bewegen en nog eens bewegen. Dagelijks wandelen of een stukje fietsen, bewegen in groepsverband zoals gymnastiek, koersbal e.d. bevorderen de vitaliteit en hoe vreemd het misschien ook klinkt: Actief met je lichaam bezig zijn helpt het voorkomen van geheugenverlies en andere nare bijverschijnselen van ‘de oude dag’. Bovendien heeft bewegen een positieve invloed op zowel onze begripsvorming, het logisch denken, sociaal functioneren, stemming en daarmee ook op de kwaliteit van leven. Ook zittend kunnen veel bewegingsoefeningen worden gedaan.
Werk zelf mee aan een langer en gezonder leven met een goed uithoudingsvermogen en minder kans op de alom bekende kwalen als geheugenverlies, botontkalking en hart- en vaataandoeningen.
Als laatste tip een heel oude: ‘Elke dag een appel houdt de dokter buiten de deur!’, waarmee gezegd wil zijn dat we wel degelijk op onze voeding moeten letten. En wat gezond of juist ongezond is heeft de ervaring ons wel bijgebracht. Voldoende variatie in ons menu is al een groot winstpunt.

Diploma’s Bedrijfshulpverlening uitgereikt


Bij Seniorenwelzijn konden vrijwilligers meedoen aan een cursus Bedrijfshulpverlening (BHV). In deze cursus leerden de deelnemers hoe een veilige werkomgeving kan worden gecreëerd. En ze vonden het heel leuk en interessant om er aan mee te doen.


De elf geslaagde deelnemers kregen op dinsdag 25 juni, tijdens een gezellige bijeenkomst, hun diploma´s uitgereikt.

Ontmoetingcentrumraden


door Harm Stam

Dit jaar zullen er verkiezingen in enkele OC’s plaatsvinden voor de samenstelling van nieuwe ontmoetingscentrumraden, maar wat zijn dat ook alweer en wat doen ze?

Ontmoetingscentrumraad (OCR)
De OCR is een vertegenwoor-diging van de senioren die betrokken zijn bij het ontmoetingscentrum (OC), zowel bezoekers, deelnemers aan activiteiten als vrijwilligers, die de ouderenwerker bijstaan en gevraagd of ongevraagd adviseren. De OCR werkt mee aan de goede sfeer in het OC en bevordert de toegankelijkheid. De OCR is in feite een laagdrempelige verbinding van bezoekers, deelnemers en vrijwilligers met, en een extra steun in de rug van de ouderenwerker.

Profielschets
Alle bezoekers en vrijwilligers van het OC kunnen worden gekozen in de OCR. Verwacht wordt wel dat het lid bij het desbetreffende OC is betrokken. Geschiktheid blijkt bijvoorbeeld uit inzet, feeling met het werk, betrouwbaarheid, brede belangstelling voor de doelgroep, het aanvoelen en kunnen verwoorden van de wensen, ideeën, noden en problemen die onder de doelgroep leven. Een niet te verwaarlozen aspect is het stimuleren van vrijwilligerswerk.

Informatie
De OCR vergadert eenmaal per zes weken onder leiding van de ouderwerker en daarbij vindt uitwisseling plaats van wederzijdse informatie, worden adviezen en suggesties gewisseld en interne besluiten genomen.
Deze ene volzin omvat wel het hele, interessante, scala aan onderwerpen dat de inbreng vormt van de OCR in de praktische organisatie en de dagelijkse routine in het OC. De vergaderingen zijn dan ook vaak erg levendig en de OCR-leden weten dat wat zij inbrengen ook werkelijk in de besluitvorming wordt meegewogen.

Samenstelling en zittingsduur
De OCR bestaat uit een oneven aantal leden, minimaal vijf en maximaal negen. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. Na een rustperiode van een jaar kan men zich dan weer verkiesbaar stellen.

Samenvatting en oproep
Uit het voorgaande blijkt dat de OCR geen wassenneus is, maar wel degelijk een wezenlijk steunpunt voor de interne organisatie van het OC vormt. Het is belangrijk dat ook in de toekomst in de nodige vacatures kan worden voorzien. Hierbij de oproep aan bezoekers, deelnemers en vrijwilligers om serieus te overwegen zich voor de OCR verkiesbaar te stellen. Uw ouderenwerker zal graag nadere informatie en toelichting geven.

Doen!
In 2013 vinden verkiezingen plaats in de OC’s De Bijenkorf in Vlaardingen en De Vliet en De Vloot in Maassluis.

Planning:
•sluiting kandidaatstelling 1 augustus;
•verkiezingen begin september;
•installatie uiterlijk 1 oktober.

Willeke Alberti

bij Seniorenwelzijn in de nieuwe Vloot


door Jan Buijsse


De nieuwe Vloot is nog niet officieel geopend, toch kan er al een en ander worden georganiseerd.
Willeke Alberti zou in januari optreden in de Vliet tijdens Blue Monday. Helaas was ze toen ziek en moest het optreden worden verplaatst. De nieuwe Vloot bood toen een prachtige gelegenheid en de gratis kaartjes waren snel ‘uitverkocht’!


Samen met haar band en twee andere zangeressen verzorgde Willeke een show waarin de aanwezige senioren veel van vroeger herkenden. De liedjes riepen herinneringen op aan oude tijden en zangers van vroeger, zoals Wim Zonneveld, Toon Hermans, Ramses Shaffy, Tom Manders en vele anderen. Regelmatig ging Willeke de zaal in en ze reageerde enthousiast op opmerkingen uit de zaal. En natuurlijk kreeg ze de zaal mee met de echt bekende nummers.
Marianne van Twist, directeur van Seniorenwelzijn, overhandigde Willeke na afloop een fraai boeket bloemen. Voor de anderen was er een flesje geestrijk vocht.


Daarmee was het feest nog niet ten einde. Na zich wat te hebben opgefrist, kwam Willeke terug bij de senioren om wat te praten en om zich uitgebreid met aanwezigen te laten fotograferen. Ook was er de mogelijkheid om cd’s van Willeke te kopen, waarvan de opbrengst bestemd was voor de Willeke Alberti Foundation. Het doel van deze stichting is de levenskwaliteit van senioren, kinderen en zieken te verbeteren.
Het optreden werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Bladt Charity en het Nationaal Ouderenfonds.
Stichting Bladt Charity, een liefdadigheidsinstelling, organiseert onder andere ieder jaar Blue Monday. De stichting richt zich vooral op organisaties die werken met kwetsbare groepen, zoals zieken, gehandicapten, ouderen, kinderen en kansarmen.
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor kwetsbare en eenzame ouderen.

Trekking voorjaarspuzzel uit de activiteitengids 2013


door Harm Stam


Zoals u wellicht nog weet is er in de activiteitengids 2013 een puzzelpagina opgenomen. Even ter herinnering: u hebt de gids toch ook als naslagwerkje bewaard? Bij inlevering van de oplossing in een van de ontmoetingscentra ontvangt u een gratis kopje koffie of thee. Elk half jaar wordt er per stad uit de inzendingen één hoofdprijswinnaar verkozen; deze ontvangt een VVV-bon. De eerste puzzel diende voor 17 juni 2013 te worden ingeleverd, waarna de uitslag bekend werd gemaakt.
Onze directeur, Marianne van Twist, heeft inmiddels de trekking uitgevoerd en de prijswinnaars zijn:
Schiedam: Dini Horssen
Vlaardingen: A. Martens
Maassluis: E. Hulsman
De tweede puzzel, een Sudoku, dient voor 8 november 2013 te zijn ingeleverd. U maakt ook nu weer aanspraak op een gratis kop koffie of thee. Uiterlijk 19 november 2013 worden de hoofdprijswinnaars bekendgemaakt.

OC De 5 Molens wil een

doorstart met de Visiteclub


door Henny Wit


De visiteclub biedt senioren een ontmoetingsplek en geeft mantelzorgers een moment voor zichzelf. In een veilige maar vooral gezellige omgeving is er aandacht voor elkaar. Het is nu een beetje stil omdat er wat ouderen overleden zijn en de club daardoor wat kleiner werd. Maar het wás gezellig en het wordt weer gezellig, als u maar komt. U kunt denken aan activiteiten zoals gymnastiek op de stoel, handarbeid, geheugenspel trainingen, herinneringen ophalen, krantje lezen, enz.enz.
Ik ging kijken in de Woudhoek waar de visiteclub enorm floreert. Deze visiteclub zit helaas al vol. Het was een gezellig sfeertje toen ik binnenstapte. Nadat ik me had voorgesteld vroeg ik de aanwezigen: ‘Waarom komt U naar de visiteclub?’ Op een antwoord hoefde ik niet te wachten; ze rolden over tafel:
Bep: ‘Ik val in een gat als ik dit niet heb; ik blijf hier tot ik honderd word.’
Riet: ‘Dit is de enige dag dat ik naar buiten kom.’
Ans: ‘Ik vind het leuk omdat ik altijd aan het werk gezet word. Koffie schenken, met koekjes rondgaan.’
Fien: ‘Het is de oudste visiteclub en volgend jaar bestaat hij 20 jaar.’
Een paar dames zoeken wat materiaal uit voor de volgende zitting, want je kunt zelf zeggen wat je gedaan wilt hebben.
Ton: ‘Ik kom heerlijk warm eten; ik eet het liefste tweemaal per dag warm.’
Tini: ‘We doen van alles en dat voor € 2,75. Ook maken we wel eens een uitstapje. Iedereen kan doen waar hij zin in heeft. Zelfs niets doen en genieten van het bijeen zijn of luisteren naar het verhaal van de ander is ook goed.’
Als ik rondloop zie ik een vitrine vol leuke handwerkjes die voor heel weinig euro’s worden aangeboden. Leuk om cadeautjes uit te zoeken voor o.a. je kleinkinderen. Er hangen leuke schilderwerkjes aan de muur. Alles duidt op een hoge activiteit en dat willen we in De 5 Molens ook weer gaan doen.
Dus senioren rond De 5 Molens kom op dinsdag van 10.00-14.00 uur, drink een lekkere kop koffie en blijf niet alleen thuis zitten, want alleen is maar alleen.
Kosten: de eerste kennismaking is gratis; daarna per keer € 2,75; voor de maaltijd wordt apart betaald.
Vervoer: In principe komen de bezoekers zelfstandig; mocht dit een probleem zijn dan helpt Seniorenwelzijn. Een rit binnen de regio kost € 1,25.

Henny Wit neemt afscheid van redactie INFO


Tijdens de laatste redactievergadering heeft Henny Wit afscheid genomen van de reactie. Zij doet dit om privéredenen, waarvoor begrip, maar ook een ‘jammer’ wordt uitgesproken. Henny heeft vanaf de herstart van de toenmalige Nieuwsbrief tot het moment waarop deze overging in INFO, het voorzitterschap van de redactie op een geheel eigen wijze body gegeven, waarvoor respect en dank.
Als dank ontving Henny van Seniorenwelzijn een prachtig boeket bloemen

Zomeractiviteiten bij Seniorenwelzijn


In de periode van 14 juli t/m 29 september vinden allerlei activiteiten plaats om op een prettige manier door de zomer te komen.
Het programma is verkrijgbaar in alle ontmoetingscentra.

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl