nieuwsbrief nummer 7, maart 2012

In deze digitale nieuwsbrief leest u informatie van, over en door vrijwilligers en informatie vanuit de organisatie Seniorenwelzijn. De redactie wordt gevormd door medewerkers van Seniorenwelzijn en de vrijwilligers: Henny Wit, Henk Hartendorp, Jan Buijsse, Harm Stam.  Er gebeurt veel in de diverse ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn en daar wil de redactie u ook graag deelgenoot van maken. Reacties op deze nieuwsbrief worden zeer op prijs gesteld. Hebt u een tip of een idee of wilt u iets vertellen, neem gerust contact op met Seniorenwelzijn: info@seniorenwelzijn.nl of via het algemene nummer 010 -248 68 88. De redactie neemt dan contact met u op.

Wilt u de nieuwsbrief INFO digitaal ontvangen?
U kunt zich aanmelden (of afmelden) op www.seniorenwelzijn.nl

In deze INFO
    MARIANNE

    Tevredenheidonderzoek Vrijwilligers Seniorenwelzijn

    Wisseling  voorzitter INFO

    Europees jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties

    Ontmoetingscentrum Babberspolder, staat borg voor veel gezelligheid

    Ontmoeting met ouderenwerker Yvette van Dorp

    Natalie Wassink over OC De Vliet

    Seniorenwelzijn op internet

    Ontmoetingscentrum Zuid, Ouderenwerker Tiny Groeneweg trots op vrijwilligers

    Ouderenwerker Viona van den Berg stelt zich voor

    Oneliners zijn een bijdrage van Henny Wit
MARIANNE

Voorjaar


Nieuwe lente, nieuw geluid. Die spreuk gaat dit voorjaar zeker op voor Seniorenwelzijn. Ik ben hartstikke blij u eindelijk voluit te kunnen melden dat de bestuurlijke fusie met Argos Zorggroep doorgaat. De drie gemeenten waar wij actief zijn, hebben ingestemd met de statutenwijziging die nodig is voor deze bestuurlijke fusie. Dankzij de fusie kunnen wij voor u een ander geluid laten klinken en daar is het allemaal om te doen. In samenwerking met alle partnerorganisaties kunnen wij nu hard gaan werken aan de verbetering van onze dienstverlening. Daar plukt u straks de vruchten van en daarom ben ik zo blij.
Verder kijk ik uit naar de bezoekronde die ik in mei langs alle ontmoetingscentra zal maken. Onze vrijwilligers ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Ik verheug me erop hen te ontmoeten, naar hun kritische vragen te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken. Ook bij hen hoop ik een nieuw geluid te mogen beluisteren.
Marianne van Twist, directeur Seniorenwelzijn
Tevredenheidonderzoek vrijwilligers


Met ruim 550 vrijwilligerstaken is veilig te stellen dat Seniorenwelzijn haar werk onmogelijk  zonder vrijwilligers zou kunnen doen. In het licht van Welzijn Nieuwe Stijl wordt hun rol de komende jaren alleen maar belangrijker.
Het is dan van essentieel belang dat zij zich thuis voelen bij de organisatie waar zij hun vrijwilligerswerk doen. Om zich ervan te vergewissen hoe de vrijwilligers van Seniorenwelzijn denken over hun werk en de manier waarop Seniorenwelzijn met hen omgaat, heeft Seniorenwelzijn een onderzoek gehouden onder vrijwilligers. Seniorenwelzijn had het onderzoek graag door een onafhankelijk onderzoeksbureau laten verrichten. Helaas waren hiervoor geen middelen beschikbaar en heeft zij het zelf uitgevoerd.De resultaten zijn in percentages positief. Een overgrote meerderheid is tevreden met zijn positie als vrijwilliger. Tussen de regels door merkt Seniorenwelzijn wel dat vrijwilligers een beetje sceptisch zijn over de mate waarin Seniorenwelzijn aanvoelt hoe zij de relatie met vrijwilligers positief kan houden. Seniorenwelzijn beraadt zich op de manier waarop zij hieraan inhoud kan geven de komende jaren.
Vast staat dat zij in gesprek zal blijven gaan met vrijwilligers om het vrijwilligerswerk naar ieders tevredenheid in te richten.

Oneliner:

Problemen los je niet op als je stil blijft zitten.
Wisseling van de wacht

Door Henny Wit 


Met genoegen ben ik voorzitter geweest van de INFO vrijwilligerskrant. De INFO verschijnt niet meer in een  papieren uitgave maar vanaf nu uitsluitend digitaal. Deze digitale INFO zal meer verzorgd en geleid worden door medewerkers van Seniorenwelzijn en dus heb ik het voorzitterschap teruggegeven. Vanaf nu is Sonja Brand van Seniorenwelzijn de  voorzitter. De vrijwillige redactieleden blijven, zoals voorheen,  onderdeel uitmaken van de redactie. Ik wens Sonja veel succes.

 
Europees jaar van actief ouder worden

en solidariteit tussen generaties

door Harm Stam


Ouder worden we allemaal, dat is een niet tegen te spreken gegeven. In de vorige eeuw was je met 65 jaar al oud en mocht je -met de zekerheid van AOW- op je lauweren rusten. Vaak werd, en wordt ook nu nog, de werkzame periode al op jongere leeftijd afgesloten (VUT e.d.). Tegenwoordig is de algemeen geldende opvatting dat de senior zolang mogelijk actief moet blijven of weer worden. Dit jaar wordt hieraan in Europees verband aandacht besteed.
In de naaste toekomst zullen vervroegde pensioenen (VUT e.d.) worden teruggedrongen en wellicht zullen 65+ers worden gestimuleerd om nog enige jaren door te werken.
Aan zelfredzaamheid van de senioren zal nog meer aandacht moeten worden geschonken, wat mede zal leiden tot het terugdringen van vereenzaming en tot het stimuleren van het actief deelnemen aan de samenleving. Een niet onbelangrijk neveneffect is het afremmen van de oplopende kosten voor geneeskundige en gezondheidszorg.
Is actief zijn en blijven echt zo noodzakelijk en leuk? De noodzakelijkheid staat wel vast. Bij ‘leuk’ kun je een vraagteken plaatsen. Is het actief zijn een opgelegde verplichting of vindt deze plaats op basis van vrijwilligheid? Bestaat er voldoende interesse voor sport, ontspanning en maatschappelijke inzet of zit men vastgeroest in het traditionele patroon van ‘oud zijn en niets meer kunnen’? Zo maar een paar vragen, die in dit kader een rol spelen.
De ervaring leert dat na pensionering de ‘zee aan vrije tijd’ al snel tot verveling kan leiden met als gevolg dat interesses, bezigheden en omgang in het sociale circuit vervlakken. Vereenzaming en versnelde lichamelijke zowel als geestelijke aftakeling zullen het gevolg zijn.
Natuurlijk verdient ook het vrijwilligerswerk door en voor senioren aandacht. Het belangeloos inzetten van kennis, kunde en levenservaring is een manier om zelf gezond en vitaal te blijven.
Actief ouder worden en daaraan gekoppeld de solidariteit tussen generaties is een bewustwordingsproces waaraan dit kalenderjaar extra aandacht wordt besteed. Seniorenwelzijn wil en kan hierin stimuleren en faciliteren.

 

Oneliner:

Slechte muziek is wat onze kinderen horen,

goede muziek is wat wij als kinderen graag hoorden.
Ontmoetingscentrum Babberspolder


door Henk Hartendorp

Ontmoetingscentrum: een wel heel zakelijke benaming van iets wat gezelligheid moet betekenen. Kan dat? Ja, dat kan. In de bekende streepjesflat aan de Rotterdamseweg 174 in Vlaardingen is op eerste verdieping de gehele etage ter beschikking van het OC Babberspolder. Op de eerste etage? Ja hoor, we hebben behalve een makkelijke trap ook een lift, dus voor senioren geen beletsel om er te komen.

Je komt binnen in een grote zaal, waarin een tweetal wedstrijdbiljarttafels staan opgesteld. De andere helft wordt ingenomen door een grote bar en tafels en stoelen waaraan van alles wordt gedaan: koffiedrinken, klaverjassen, gezellig kleppen, krantje(s) lezen, genieten van een beker warme chocola (of koud als u wilt), een biertje en andere drankjes.
Er zijn in ons centrum twee betaalde krachten, de vakmensen: Marjolein van Dooren, ouderenwerker en onze ‘baas’, en Arianne Bosgieter, onze ouderenadviseur. Bij hen kunt u terecht als u alles wilt weten wat Seniorenwelzijn doet. En dat is nogal wat!
Want behalve de al genoemde activiteiten zijn dat er nog veel meer:
U kunt bijvoorbeeld bij ons bloedprikken voor de trombosedienst/laboratorium Vlietland; in een van de kleine zalen wordt elke week geprikt.
Er wordt in clubverband gebiljart, er is een quiltgroep, een leesclub leest en bespreekt boeken. Er wordt koersbal gespeeld. Een leraar geeft computerlessen voor gevorderden en beginners.
Het OC is uitgangspunt voor een grote groep wandelaars die hier samenkomen, hun wandeling maken en komen afsluiten met een kop koffie en/of een tosti. Er zijn er die niets in wandelen zien en bij ons komen rummikubben.

En denk je dat je er dan bent? Nee, er gebeurt nog meer: een bridgeclub, bewegen svp, burenhulp, eettafel, dansen. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Dat doen onze twee betaalde krachten niet alleen natuurlijk. Ze weten zich gesteund door een groep toegewijde vrijwilligers voor barwerk, begeleiding, onderhoud en klussen.

Vrijwilligers zijn vrije willigers, maar vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Doordat velen van die vrijwilligers ook tot de doelgroep senioren behoren, moet er nogal eens geïmproviseerd worden, bijvoorbeeld ingeval van ziekte. We kunnen daarom altijd vrijwilligers gebruiken. Voelt u zich geroepen? Bel dan met OC Babberspolder Vlaardingen, 010-4346013.

Ontmoeting met Yvette van Dorp

door Henk Hartendorp


Als redactielid van een krant moet je nieuwsgierig zijn. Dat geldt ook voor onze INFO.
Ik werd dat dan ook toen ik hoorde dat in de OC Bijenkorf in Vlaardingen een nieuwe ouderenwerker was aangesteld en al in functie getreden. Tijd voor een korte kennismaking.
Toen ik mij meldde in de Bijenkorf bleek mijn doel in een vergadering te zitten. Daar niet over getreurd. Einde van de vergadering afgewacht en toen gevraagd of ze even tijd voor me had. Hier het resultaat van het gesprek.

Yvette van Dorp (eigenlijk vraag je een dame niet naar de leeftijd maar ik kon het niet laten!) is 37, moeder van twee kindjes van vijf en anderhalf en getrouwd met een telg uit de autofamilie van Dorp. Ze woont met haar gezin in Berkel/Rodenrijs.
Aan ervaring in de ouderenzorg mankeert het niet. Na een opleiding tot fysiotherapeute was ze werkzaam in de zieken- en verpleegzorg. Dat werk verruilde ze na enkele jaren voor een baan bij de politie Rotterdam, waar ze ook naast gewoon ‘straatwerk’ , technisch recherchewerk deed. Weer wat later (na ruim 10 jaren) werd haar een baan aangeboden als productmanager Keuzenpakket bij Careyn. Een goede job, maar naar haar idee te ver weg van de doelgroep; ze ambieerde geen kantoorwerk. Toen kwam er een functie als ouderenwerker bij Seniorenwelzijn in zicht. Ze solliciteerde en kreeg de baan. Dat ze ook nog de Bijenkorf kreeg was een ster op de aanstelling.

Ze werkt hier nu bijna drie maanden en voelt zich als een vis in het water. Nee, tegen de drukte ziet ze niet op. ‘Ik laat me niet gek maken,’ zegt ze gedecideerd. ‘Ik kan hier fijn werken, in en met mijn doelgroep. Elke dag is anders. Vaak weet ik 's morgens niet wat me de dag gaat brengen; dat is steeds een verrassing. Maar tot nog toe ga ik steeds weer naar huis met een blij gevoel en de andere dag weer blij naar mijn werk’.
De opvang van de kinderen heeft ze keurig geregeld. Zij werkt drie dagen, heeft opvang voor de oudste en crèche voor de jongste terwijl haar man ook een dag thuis is.
Als ik haar vraag hoe ze haar toekomst ziet, is het antwoord: ‘Zoals de zon nu buiten schijnt, mag het voor mij blijven, ja mijn toekomst ook’.

Bedankt Yvette, voor je spontane medewerking en veel succes in je Bijenkorf! 

Natalie Wassink over

Ontmoetingscentrum De Vliet Maassluis

door Jan Buijsse

Natalie Wassink, ouderenwerker in OC De Vliet, is heel enthousiast over de vrijwilligers met wie ze werkt.

In het kader van Welzijn Nieuwe Stijl wordt de ouderenwerker steeds meer een soort ‘ondernemer’ die allerlei ontwikkelingen volgt, inspeelt op de vraag en vooral bezig is met het creëren van mogelijkheden voor senioren om elkaar te ontmoeten. Ze heeft hiervoor per week 20 uur beschikbaar. In dat korte tijdbestek probeert ze zoveel mogelijk vraaggericht te werken, waardoor contact met mensen essentieel is. In 2012 komt hier meer ruimte voor omdat zij voor de facilitaire en administratieve zaken meer ondersteuning gaat krijgen van collega’s.

In OC De Vliet heeft ze te maken met individuen, besturen van clubs, contactpersonen van activiteiten zonder bestuur, vakkrachten etc. en natuurlijk met de overigen van de 65 vrijwilligers.
Ze prijst zich gelukkig met de zelfstandigheid van de vrijwilligers. Natalie: ‘Alles hangt samen met de kwaliteiten van de vrijwilligers. Dat zit hier wel goed. Vergeet niet dat deze mensen veel levenservaring en vaak een lang arbeidsverleden hebben, meer dan ik. Daarom zeg ik dat als we naar nog wat meer zelfstandigheid gaan: Als het ergens kan dan is het hier.’

De vrijwilligers van De Vliet nemen veel werk uit handen van de ouderenwerker. Veel activiteiten draaien zelfstandig: ‘Als ze iets nodig hebben wat niet meer op voorraad is kopen ze het vaak zelf. Is een monteur nodig is en er is niemand van SW aanwezig, dan bellen ze hem. Natuurlijk moet dit wel binnen bepaalde grenzen gebeuren. Maar vrijwel altijd gaat het goed.’Voor de vrijwilligers is het belangrijk dat ze weten wat ze precies willen. Natalie: ‘Betrokkenheid is eigenlijk wel het belangrijkste. De vrijwilliger moet bewust zijn van zijn of haar rol, waarbij de bezoekers centraal staan.’
De vrijwilligers moeten daarvoor een goede sfeer en een veilige werkomgeving terugkrijgen.

Naast de verschillende (zelfstandige) besturen, contactpersonen e.d. is er de Ontmoetingscentrumraad. Deze raad is het aanspreekpunt voor de bezoekers en behartigt de belangen van alle gebruikers van het OC en zorgt daarmee voor structuur in de onderlinge communicatie.
Daar het aantal leden van de OC-raad, wegens ziekte en vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen, terugloopt, zijn er in 2012 verkiezingen. Vrijwilligers, bezoekers en deelnemers van het Ontmoetingscentrum kunnen zich kandidaat stellen. Het belangrijkste is dat zij zich echt bij De Vliet betrokken voelen en dat ze het leuk vinden om een bepaalde rol te spelen. Mensen die daarvoor belangstelling hebben, kunnen voor meer inlichtingen terecht bij Natalie Wassink, telefoon 010-5915000, e-mail nwassink@seniorenwelzijn.nl.

Oneliner:

Ontwapeningsconferenties: Niemand heeft er vrede mee.

Seniorenwelzijn op internet:

www.seniorenwelzijn.nl


door Harm Hartendorp


Met bovenstaande link komt u op de moderne website van Seniorenwelzijn, waaraan ook in de INFO van november 2011 aandacht is besteed.
De website  biedt alle ruimte voor het plaatsen van juist die artikelen, die betrekking hebben op meer algemene onderwerpen en achtergrondinformatie, als ook voor verslagen en terugblikken op evenementen in de ontmoetingscentra.
Op de homepage (openingspagina) vindt u een balk met rubrieken; een simpele klik is voldoende om een rubriek te openen en verder uw weg te zoeken. Onder aan de bladzijde vindt u verwijzingen, waarop u eveneens klikt om ze te openen. Heus, het is lang niet zo moeilijk als vaak wordt gedacht ofwel ‘een kind kan de was doen’, zoals we dat vroeger zeiden.
Op de homepage is een poll (opinieonderzoeksvragen) opgenomen. Laat zien dat u de site hebt gevonden en breng uw stem uit!
Hopelijk is uw interesse gewekt en beleeft u veel plezier aan onze moderne en prettige site.

< foto : 1)  ouderenwerker Tiny Groeneweg     2) gym in OC Zuid.1     3) Gym in OC Zuid.2

Ontmoetingscentrum Zuid in

de Schiedamse wijk De Gorzen


door Harm Stam

De Gorzen is een begrip in Schiedam. Deze vitale en gezellige volksbuurt bruist van activiteit. Het eigen karakter komt duidelijk tot uiting in de ‘vooroorlogse’ smalle straten met vaak kleinere huizen en de Groenelaan, een lange winkelstraat die met haar veelal oudere winkelpanden ook herinneringen aan eerdere tijden oproept. Veel senioren in deze wijk zijn er geboren en getogen; oud-medewerkers van de scheepswerven of andere havenactiviteiten wonen er.
Aan de Dwarsstraat ligt behalve een kleine openbare basisschool ook een modern wijk- en ontmoetingscentrum. Het centrum organiseert activiteiten voor peuters, kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Seniorenwelzijn beschikt er voor haar doelgroep over een ‘eigen’ recreatieruimte en organiseert een scala aan activiteiten. 

Tiny Groeneweg, die naast haar taken in het OC De 5 Molens, sinds 1 januari 2012 ook hier voor Seniorenwelzijn het ouderenwerk behartigt, is best wel trots op de prestaties van haar vrijwilligers en ziet uit naar verdere intensivering en vormgeving van de samenwerking.

 


Daarnaast wijst zij op het dienstverlenende karakter van Seniorenwelzijn, dat onder meer tot uitdrukking komt door inzet van de ouderenadviseur en het verlenen van verschillende faciliteiten.Een tiental dames zit in de startblokken voor de gymnastiekles als de vrijwilligsters Josien van Dijk en Gerda van Zellem de activiteiten van Seniorenwelzijn schetsen en dat is meer dan een handvol.Zo noteer ik onder meer sjoelavonden, spelletjes- en hobbymiddagen, het maandelijkse bingo, de maandelijkse muziekmiddag op zondag, vaak met levende muziek en verrassende snacks, een wekelijkse visiteclub, klaverjasavond en last but not least ‘Zuid er op uit’. Het laatste is een reisclub die er met een tweetal busjes opuittrekt en maandelijks een reisdoel kiest (denk aan braderie, rondvaart, stadwandeling etc.) en dat alles wordt vorm en inhoud gegeven door een kleine, maar stevige kern van vrijwilligers. De dames beklemtonen dat juist de kleinschaligheid bijdraagt aan een gezellige, intieme sfeer. Eigenlijk kent iedereen elkaar, wat weer doet denken aan een grote familie. Ook vanmiddag proef je deze positieve instelling.


De les neemt een aanvang en voor mij is het tijd om de aantekeningen uit te werken, maar eerst gaat Tiny me nog voor door het centrum en toont haar kantoor. Ik zal in het OC Zuid zeker vaker mijn gezicht laten zien en natuurlijk bent ook u, mits 55plusser, welkom. Graag zelfs.


Oneliner:

Gras groeit niet harder als je eraan trekt.
Ouderenwerker Viona van den Berg

stelt zich voor


Sinds november 2011 ben ik werkzaam als ouderenwerker in Ontmoetingscentrum West in Vlaardingen. Ik ben 32 jaar, woon samen met mijn vriend en ben ik het rijke bezit van twee prachtige dochters van 2 en 5 jaar.
Voordat ik bij Seniorenwelzijn kwam werken was ik werkzaam binnen stichting IPSE de Bruggen een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb daar 14 jaar gewerkt en heb er verschillende functies bekleed.
Ik ben begonnen als medewerker in een woongroep. Vervolgens ben ik gaan werken binnen een dagbestedingcentrum. Op een gegeven moment was ik toe aan meer uitdaging daarom ben ik de managementopleiding gaan volgen voor Zorg en Welzijn. Tijdens die periode ben ik gaan werken als locatiemanager binnen een dagbestedingcentrum. Na dit enige tijd te hebben gedaan leek het mij tijd voor een nieuwe stap.
Ik ben toen gaan zoeken naar andere uitdagende banen. Zo kwam ik op de site van Seniorenwelzijn terecht en heb gesolliciteerd naar een vacature; een nieuwe uitdaging was geboren.
Nu ik een paar maanden binnen Ontmoetingscentrum West aan het werk ben heb ik mijn draai aardig gevonden. Kennismaken met de clubs, vrijwilligers en deelnemers; iets waar veel tijd in gaat zitten maar wat ik graag doe.
Ik ga met veel plezier de toekomst tegemoet en hoop u dan ook eens in Ontmoetingscentrum West te mogen bezoeken.
Met vriendelijke groet Viona van den Berg

 

Senioren Welzijn
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Postadres:
Postbus 925, 3100 AX Schiedam

Bezoekadres:
Burg. Honnerlage Gretelaan 57, 3119 BA Schiedam
tel: (010) 248 68 88
fax: (010) 427 19 87

info@seniorenwelzijn.nl
www.seniorenwelzijn.nl